Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия Онлайн магазинили на предлагани с него авточасти, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и „САМУРАЙ БГ“ ЕООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на Онлайн магазинa.В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Онлайн магазин.

Общи условия

Общи условия на “САМУРАЙ БГ” ЕООД за ползване на интернет магазина: https://samurai.bg и за извършването на покупки на авточасти през него

I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от „САМУРАЙ БГ“ - ЕООД(наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат: • условията за ползване на Онлайн магазина https://samurai.bg (наричан по-долу само “Онлайн магазин”) от Потребителите на предлаганите от него авточасти; • условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Потребителите на Онлайн магазина; • правата и задълженията на Доставчика и на съответните Потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните авточасти, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти. (2) Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите на Онлайн магазина е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Потребител и за извършването на доставка на поръчаните авточасти. (3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Потребители, които не са приели настоящите Общи условия. (4) Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Потребител със статут на “гост” на Онлайн магазина и след като Потребителят е въвел изискваните от тези процедури лични данни. (5) Общите условия са достояние на всеки Потребителна Онлайн магазина. (6) Публикуването на авточастите в Онлайн магазина се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон. (7) Маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Потребител със статут на “гост” на Онлайн магазина създава необорима презумпция, че: 1.Потребителят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. 2.Потребителят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Потребителят има качеството на “Потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

ІІ. ДАННИ ЗА “САМУРАЙ БГ” ЕООД :

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 1. Наименование на Доставчика: “САМУРАЙ БГ” ЕООД 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Стара Загора, ул.Васил Левски №62 0/7. 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Стара Загора, ул.Васил Левски №62 0/7 4. Данни за кореспонденция: България, гр. Стара Загора, ул.Васил Левски №62 0/7, еmail: office@samurai.bg,телефон: 0887008848 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203596461 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)

6. “САМУРАЙ БГ” ЕООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 7. Надзорни органи:

а) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 91-53-518 Email: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

б) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

в) Комисия за защита на конкуренцията България София 1000, бул. "Витоша" №18 Телефон: (02) 935 61 13 Факс: (02) 980 73 15 Уеб сайт: www.cpc.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG203596461.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Чл. 3. Онлайн магазинът e електронен магазин, за онлайн продажба на резервни авточасти,мото части и аксесоари - за леки, лекотоварнии товарни автомобили, мотопеди, мотори. Онлайн магазинът съдържа оферти за артикули, които са класифицирани в отделни категории. Тези оферти съдържат информация, снимки на съответните артикули и цена. Всички цени са крайни с включено ДДС. Цената във всяка оферта се отнася за указаното в нея количество и НЕ включва цена за доставка. Онлайн магазинът е достъпен на адрес в Интернет https://samurai.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Онлайн магазина авточасти, включително следното: 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Онлайн магазина и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; 2. Да подават поръчки за покупка като “гости” на Онлайн магазина, без предварително създаване на клиентски профил на Потребителя; 3. Да преглеждат авточастите, техните характеристики, цени и условия за доставка. За търсене на даден артикул, са предоставени две възможности: 1. Чрез "Избор на категории" и съответно: марка и модел автомобил, мотор, товарен автомобил, и 2. Чрез "Търси артикул", в която има възможност да се търси по:

3.1 каталожен номер

3.2 оригинален номер

3.3 различен каталожен номер на друг производител

3.4 наименованието на артикула на български 4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на авточастите, предлагани от Онлайн магазина; 5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Онлайн магазина, съгласно поддържаните от Онлайн магазина електронни средства за разплащане. 6. Да получават информация за нови авточасти, предлагани от Онлайн магазина; 7. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Онлайн магазина чрез интерфейса на страницата на Онлайн магазина, достъпна в Интернет; 8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Онлайн магазина в Интернет. Чл. 4. Доставчикът доставя авточастите и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. Чл. 5. (1) Потребителите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на авточастите, предлагани от Онлайн магазина чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://samurai.bg. След приемането на офертата от Доставчика по реда на чл. 9, ал. 8 и чл. 10, ал. 1 от настоящите Общи условия Договорът се счита за сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика. (2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на авточасти, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез Онлайн магазина авточасти. (3) Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия). Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за : премахване на артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане. (4) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените авточасти съгласно условията, определени на Онлайн магазина и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Онлайн магазина в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Потребителя при условията на чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия. (5) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Онлайн магазина цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Онлайн магазина. (7) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика. (8) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Потребителя в допълнение към посочените цени. (9) Разходите по доставката на поръчаните авточасти до адрес на територията на Република България са, както следва:

9.1. За поръчки на стойност над 99,99 лева с ДДС разходите за доставка са за сметка на Онлайн магазина.

9.2. За поръчки на стойност под 99,99 лева с ДДС разходите за доставка са за сметка на Потребителите и са според тарифните планове на куриерските фирми “Спиди”АД и "Еконт Експрес" ООД в зависимост от това, с коя от двете фирми сме преценили да Ви изпратим авточастите (10) Разходите по доставката на поръчки до адрес в чужбина, но в рамките на Европейския съюз, се поемат изцяло от Потребителя като не се ползва минималния праг за безплатна доставка в рамките на България (99,99 лв.). Поръчки с място на доставка до адрес в чужбина, но в рамките на Европейския съюз, се изпълняват чрез куриерските услуги на DHL или TNT, чиито условия и цени за доставка са достъпни съответно на следните линкове: https://www.dhl.com/bg-bg и https://www.tnt.com/express/bg_bg/site/home.html При този вид поръчки разходите по доставката се заплащат от Потребителя преди експедирането на стоката от Доставчика. Срокът за доставка зависи от конкретната дестинация. Доставки до адреси извън територията на Европейския съюз не се извършват. (11) Доставчикът гарантира, че всички продукти са НОВИ, неупотребявани и запечатани от производителя и доставя заявените от Потребителите авточасти в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Онлайн магазина и съгласно настоящите общи условия. (12) Отправената от Доставчика чрез Онлайн магазина публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. (2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на Онлайн магазина са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА. КЛИЕНТСКИ СТАТУТ НА “ГОСТ” НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Чл. 7. (1) За да използва Онлайн магазина за сключване на договори за покупко-продажба на авточасти, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп. (2) Онлайн магазинът предоставя възможност и за подаване на поръчки от Потребители със статут “гост”, при което за Потребителя не се генерират клиентски профил, име и парола. (3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в Онлайн магазина, съобразно посочената в него процедура. Статутът на регистриран Потребител дава възможност за ползване на отстъпки за достигнат оборот от покупки – съгласно посоченото в чл. 5, ал. 5 на настоящите Общи условия. (4) С попълване на данните си и натискане на бутона “Запознах се с Общите условия и ги приемам” (в рамките на процедурата по регистрация на клиентски профил или подаването на поръчка от Потребител със статут на “гост” на Онлайн магазина Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. (5) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. (6) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика авточасти в Онлайн магазина. Чл. 9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: (1) Извършване на регистрация в Онлайн магазина и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в Онлайн магазина (поръчки от Потребители с регистриран клиентски акаунт) или подаване на поръчка за покупка от лице със статут на “гост” на Онлайн магазина (поръчки от Потребители със статут на “гости” на Онлайн магазина). (2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Онлайн магазина чрез идентифициране с име и парола, респективно, чрез използване на процедурата за подаване на поръчки от Потребители със статут на “гости” на Онлайн магазина; (3) Избиране на една или повече от предлаганите авточасти на Онлайн магазина и добавянето им към списък със авточасти за покупка. (4) Избор на авточасти от списъка на авточасти за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба. (5) Предоставяне на данни за извършване на доставката; (6) Избор на способ и момент за плащане на цената, (7) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Потребителя до Доставчика. (8) Приемане на офертата на Потребителя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Потребителя поръчка и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Потребителя адрес.

(9) За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:

а) Съответните поръчани от Потребителите авточасти не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки;

б) В резултат на грешка при въвеждането на информация на Онлайн магазина, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за авточасти от същия или подобен вид с повече от 30 (тридесет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Онлайн магазина общи параметри за намаления на авточасти или за промоционални условия за продажба.

(10) Поръчки направени и потвърдени по телефоните посочени в Онлайн магазина, се считат за сключване на договор за покупко-продажба, независимо че не е използван интерфейса на страницата на Доставчика.

VI. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Потребителя поръчката на Потребителя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Потребителя адрес. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Потребителя при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Потребителя съгласно чл. 290 от Търговския закон. (2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Потребителя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Потребителя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Потребителя, а при поръчки от Потребители със статут на “гост” на Онлайн магазина, същите се посочват в потвърждението на поръчката. (3) Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на авточастите, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със авточасти за покупка. (4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба авточасти. (5) Правата на Потребителите във връзка с доставените авточасти се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите авточасти. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите авточасти, доставени на потребителя.

(6)Поръчки направени и потвърдени по телефоните посочени в Онлайн магазина, се считат за сключване на договор за покупко-продажба, независимо че не е използван интерфейса на страницата на Доставчика. Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата. Чл. 12. (1) Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на авточастите (авансово) или при тяхната доставка. (2) Авансовото плащане може да бъде извършено чрез кредитна карта на Потребителя. Плащането по поръчки с място на доставка в чужбина, но в рамките на Европейския съюз, задължително се извършва авансово като ал. 3 и ал. 4 на настоящия член не се прилагат. В този случай авансовото плащане може да бъде извършено чрез следните международни банкови карти: VISA (Visa Consumer Card или Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card или MasterCard Debit Card) със сетълмент в България и международни карти VISA (Visa Consumer Card или Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, Maestro, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card или MasterCard Debit Card) със сетълмент в чужбина. В случай, че поръчката е с място на доставка в България, освен банковите карти, посочени в предходното изречение, плащането може да бъде извършено и чрез банкови карти, носещи търговския знак на националния оператор БОРИКА, Maestro карти със сетълмент в България.

(3) В случай, че Потребителят е избрал да заплати авточастите при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “Спиди”АД , "Еконт Експрес" ООД в зависимост от това, с коя от двете фирми сме преценили да Ви изпратим авточастите чрез наложен платеж и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 9, т. 1 от настоящите Общи условия.

(4) В случай, че Потребителят е избрал да заплати авточастите при тяхното получаване, но Доставчикът е избрал да изпрати стоката чрез трета страна, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма Спиди”АД, "Еконт Експрес" АД или в зависимост от това, с коя от двете фирми сме преценили да Ви изпратим авточастите чрез услугата Пощенски паричен превод (ППП) и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 9, т. 1 от настоящите Общи условия.

(5) Поръчаната стока може да бъде получена само от: - купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка; - лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка; - лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно; - лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача. (6) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка. (7) В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка. (8) При приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Онлайн магазина, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. (Наричани по-долу “Потребители”) Чл. 14. (1) Основните характеристики на авточастите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Онлайн магазина. (2) Цената на авточастите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Онлайн магазина. (3) При поръчки с адрес за доставка в рамките на България, стойността на транспортните разходи, невключени в цената на авточастите, е както следва:

(4) Разходите по доставката на поръчки до адрес в чужбина, но в рамките на Европейския съюз, се поемат изцяло от Потребителят като не се ползва минималния праг за безплатна доставка в рамките на България (99,99 лв.). Поръчки с място на доставка до адрес в чужбина, но рамките на Европейския съюз, се изпълняват чрез куриерските услуги на DHL или TNT, чиито условия и цени за доставка са достъпни съответно на следните линкове: https://www.dhl.com/bg-bg и https://www.tnt.com/express/bg_bg/site/home.html. При този вид поръчки разходите по доставката се заплащат от Потребителят преди експедирането на стоката от Доставчика. Срокът за доставка зависи от конкретната дестинация. Доставки до адреси извън територията на Европейския съюз не се извършват.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителят посредством Онлайн магазина. (6) Информацията, предоставяна на Потребителите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Онлайн магазина преди сключването на договора за покупко-продажба. Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на авточасти и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на авточастите преди или в момента на доставката им. Плащането по поръчки с място на доставка в чужбина, но рамките на Европейския съюз, задължително се извършва авансово като опцията за заплащане в момента на доставката не се прилага. В този случай авансовото плащане може да бъде извършено чрез следните международни банкови карти: VISA (Visa Consumer Card или Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card или MasterCard Debit Card) със сетълмент в България и международни карти VISA (Visa Consumer Card или Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, Maestro, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card или MasterCard Debit Card) със сетълмент в чужбина. В случай, че поръчката е с място на доставка в България, освен банковите карти, посочени в предходното изречение, плащането може да бъде извършено и чрез банкови карти, носещи търговския знак на националния оператор БОРИКА, Maestro карти със сетълмент в България. Чл. 16.

(1) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1.сключване на договора - при договор за авточасти;
2.приемане на авточастите от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

a) когато потребителят е поръчал много авточасти с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

b) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

c) при договори за редовна доставка на авточасти, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

a) за доставка на авточасти и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

b) за доставка на авточасти, изработени съобразно изискванията на Потребителят или по негова индивидуална поръчка;

c) за доставка на авточасти, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

d) за доставка на авточасти, разпечатани от потребителя и не е запазена целостта на оригиналната опаковка;

e) оригинални авточасти, поръчани за внос от чужди доставчици, от и за Получателя, НЕ подлежат на връщане.

f) когато авточастите са били монтирана на автомобил, освен в случаите когато има фабричен дефект.

g) електрически компоненти НЕ подлежат на връщане.

(3) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал.1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартен формуляр за отказ по email, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал.1.

(4) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените за продуктите суми, без доставката за тях, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всички разходи по връщането на закупената стока са за сметка на Потребителят. При упражнено от Потребителят право на отказ от договора се прилагат и следните правила:
1.Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на авточастите, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на авточастите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
2.Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Потребителят по настоящата ал. 4, докато не получи авточастите и докатоне се увери в тяхната цялост, целостта на фабричната опаковка и че същите не са били монтирани на автомобил.
3.Потребителят трябва да изпрати или предаде авточастите обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е получил авточастите.
4.Потребителят трябва да изпрати или предаде авточастите обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице в добър търговски вид, а именно - запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало такива. Авточастите не трябва да са надраскани, ползвани, употребявани, скъсани, монтирани, с нарушена фабрична опаковка.
5.При упражнено право на отказ от договора Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на авточастите.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика авточасти, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 4.

(6) При несъответствие на стоката с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

(7) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 2 (два) месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката.

(8) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на Доставчика или на друго място, посочено от него. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на Доставчика на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

(9) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя . Той не дължи разходи за експедиране на стоката или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(10) В случай, че рекламацията е основателна Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(11) Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от датата на предявяването на рекламацията.

(12) След изтичането на едномесечния срок по ал. 11 на този член Потребителят има право да развали договора за продажба и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителят сума, когато след като е удовлетворил три негови рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на две години от доставката на стоката, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(13) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

(14) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

(15) Потребителят може да упражни правото си по ал. 7 – ал. 14 на този член в срок до две години, считано от доставянето на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Този срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на стоката или за постигане на споразумение между Доставчика и Потребителят за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя по ал. 7 – ал. 14 на този член не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по настоящата алинея.

(16) Доставчикът не носи отговорност за доставени несъответстващи резервни части при подадени неверни данни. В този случай доставянето на нови такива или замяната им е за сметка на клиента.

(17) Изисквания към върната стока от Потребителят:

а) Стоката трябва да бъде придружена със съответната стокова разписка или фактура със съответстващия касов бон, който удостоверяват закупуването на стоката от съответният търговски обект.

б) Стоката не трябва да бъде ползвана, монтирана или правени опити за монтаж.

в) Стоката трябва да бъде в първоначален търговски вид и качество. Фабричният вид на стоката не е нарушен, стоката не e използвана, всички фабрични етикети не са повредени или премахнати.

г) Стоката трябва да бъде опакована в опаковка на производителя опаковката и стоката трябва да бъдат в отлично състояние и запазен търговски вид

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителят чрез Онлайн магазина. (2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на авточастите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Онлайн магазина. (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните авточасти, той е длъжен да уведоми за това Потребителят и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. (4) В случаите по ал. 3 на този член Доставчикът може да достави на Потребителят авточасти или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора. (5) Когато при условията на ал. 4 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на авточастите са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Потребителят . Чл. 18. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на авточасти чрез Онлайн магазина.

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 19. Рискът от повреди на авточастите при монтиране и/или сглобяване от потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка. Авточастите трябва да се монтират само в специализиран сервиз. При рекламация, това задължително се удостоверява с документ от сервиза, монтирал частта. Чл. 20. Всички продавани в Онлайн магазина авточасти са нови и със законова гаранция за съответствие на стоката . Онлайн магазина samurai.bg, предоставя пълна гаранция от 60 дни (aко до 60 дни дадена част не покаже фабричен дефект, ще функционира дълго)на стоките, които предлага Онлайн магазина. Гаранцията включва всички стоки в Онлайн магазина с изключение на части по електрическата система (гаранция на части по електрическата система не се предлага от нито един вносител и дистрибутор в България) на автомобила.

Чл. 21 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

(1) Авточасти, който са използвани или монтирани без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.

(2) Авточасти, за който се установи, че са използвани не по предназначение.

(3) Авточасти, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.

(4) Авточасти, които не са били монтирани в специализиран сервиз. При рекламация, това задължително се удостоверява с документ от сервиза, монтирал частта.

(5) Повърхностни наранявания по време на експлоатация на авточастите при пренасяне, транспорт и съхранение.

(6) Повреда възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.

(7) Дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и други подобни.

(8) Авточасти, който са монтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.

(9) Авточасти, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.

IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок. (2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 30 дни. Чл. 23. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. (2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. Чл. 24. Доставчикът не поема задължение да осигури сервиз за стоката. Чл. 25. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон. Страните договарят местна подсъдност Районен съд Стара Загора.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 26. (1) Доставчикът защитава личните данни на Потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Потребителите единствено и само за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потребителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон. (2) Потребителският акаунт на конкретен Потребител може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Потребителя. (3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни. (4) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията. (5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Потребителя може да бъде изразено по всяко време. (6) Потребителят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на авточасти, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Доставчика. (7) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член. (8) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика. Чл. 27. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. (2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Онлайн магазинът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола на адрес: https://samurai.bg

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 28. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на Онлайн магазина. (2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

a) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

b) след публикуването им на Онлайн магазина на Доставчика и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

c) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в Онлайн магазина на Доставчика.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Чл. 29. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://samurai.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. Настоящите общи условия и договора между Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случаи: - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; - по взаимно съгласие на страните в писмен вид; - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; - в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение; Чл. 31. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва Онлайн магазина в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 32. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

(1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор,

(2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост,

(3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и

(4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 33. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 34. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица. (2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Онлайн магазинът не е достъпен поради непреодолима сила. (3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Онлайн магазина, включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации. Чл. 35. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия. (2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 36. (1) Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. (2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове, магазини и др.

Чл. 37. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 38. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 39. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 40. Настоящите общи условия са изменени с Решение на Управителният съвет от 8 януари 2021 г.

XV. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ИЗВЪН ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ ИЛИ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

(Чл. 44 от ЗЗП) Договор извън търговския обект e всеки договор между търговец и потребител:

  1. сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца и на потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца;
  2. при който потребителят е направил предложение за сключване на договор при същите обстоятелства като посочените в т. 1;
  3. сключен в търговския обект на търговеца или чрез използването на средство за комуникация от разстояние, непосредствено след като е осъществен личен и индивидуален контакт с потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя;
  4. сключен по време на пътуване, организирано от търговеца с цел или резултат продажба или насърчаване на продажбите на стоки или услуги на потребителя.

(Чл. 45 от ЗЗП) Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

(Чл. 50 от ЗЗП) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

  1. сключване на договора – при договор за услуги;
  2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

(Чл. 54 от ЗЗП) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, или по банков път, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

(4) При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал. 1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

ВНИМАНИЕ:

  1. Частите, предмет на този договор задължително да се монтират само в специализирани сервизи. При рекламация, това задължително се удостоверява с документ от сервиза, монтирал частта.
  2. Получателят има право да върне частите в 14 дневен срок от датата на получаване, немонтирани и със запазена цялост на оригиналната опаковка. Връщането на частите става за сметка на Потребителят, до офис на куриерска фирма, без наложен платеж и с опция преглед. В противен случай същите няма да бъдат получени от Търговеца. Заплатената от Потребителят сума за получените части, ще бъде възстановена по банков път, по посочена от Потребителя валидна банкова сметка.
  3. Оригинални части, поръчани от и за Получателя, НЕ подлежат на връщане.
  4. Бобини, комутатори, датчици и всички видове електрически компоненти НЕ подлежат на връщане.

Ако желаете да се възползвате от правото си на отказ от договора от разстояние (т.е. да върнете закупения от Вас продукт в рамките на 14 календарни дни от неговото получаване), моля следвайте стъпките по-долу:

1. Изпратете следните данни на e-mail: office@samurai.bg

  1. Номер на поръчка
  2. Име на стоката
  3. Код/сериен номер на стоката
  4. Дата, на която стоката е поръчана
  5. Дата, на която стоката е доставена/получена
  6. Причина за отказ от покупката /при желание от Ваша страна/
  7. Имена на потребителя
  8. Адрес на потребителя
  9. E-mail на потребителя
  10. Телефон на потребителя

2. или попълнете следния формуляр и го изпратете отново на e-mail: office@samurai.bg

3. След изпращането на данните, представител на  “Самурай БГ” ЕООД (samurai.bg) ще се свърже с Вас.

4. След потвърждение от "Самурай БГ" ЕООД (samurai.bg) изпратете продукта до офис на куриерска фирма, без наложен платеж и с опция преглед. (в противен случай същите няма да бъдат получени от Търговеца) на адрес:

  1. Адрес: Стара Загора, Спиди офис 243-Аязмото
  2. Телефонен номер: +359 (88) 700 8848
  3. Национален номер: +359 (88) 554 4601
  4. E-mail: office@samurai.bg
  5. Web: samurai.bg

ВАЖНО!!! При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), транспортните разходи са за сметка на клиента.

Предпочитан куриер за връщане: Спиди и услугата от Офис до Офис

Допълнителни уточнения:

  1. Потребителят е длъжен да съхранява получените от "Самурай БГ" ЕООД (samurai.bg) стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока, предвиден в чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.
  2. В случай на фабричен дефект, който е установен до 24 часа след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на търговеца.
  3. Ако установите при самото получаване на стока, че тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране, или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас и/или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.

Този уебсайт използва бисквитки. Научете повече.